Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller generellt för Just Right AB

Vår webbplats är www.justright.se
Vi (Just Right) är ett rekryteringsbolag som rekryterar personal till företag och organisationer. Inom ramen för denna verksamhet så behandlar vi personuppgifter. I denna integritetspolicy redogör vi för vilken behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet, ändamålen med behandlingen och vilket lagstöd vi har för behandlingen. I det fall vi behandlar dina personuppgifter så informerar vi härmed om hur detta sker, vilka som kan komma att ta del av dina uppgifter och vad som är dina rättigheter i förhållande till denna behandling av dina personuppgifter.
För frågor eller synpunkter gällande denna integritetspolicy, eller för att göra gällande dina rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att höra av dig till gdpr@justright.se

Vad definieras som “personuppgifter”

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar t.ex. om namn, adress, telefonnummer och personnummer, uppgifter om IP-nummer, bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, registrering, analys, bearbetning, lagring och radering.

Personuppgiftsansvarig

Just Right AB, Artíllerigatan 6, 114 51 Stockholm
För att komma i kontakt med oss gällande ärenden som handlar om dina personuppgifter så nås vi på gdpr@justright.se

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

Kontaktformulär

Via vår hemsida så kan kontakt göras via webbformulär. Uppgifter som samlas in är namn, e-post, telefonnummer och text i meddelandet. Uppgifterna används för att kunna tillmötesgå den förfrågan som skickats in via kontaktformuläret. Syftet är att uppgifterna samlas in för att vi ska kunna tillmötesgå din förfrågan om att bli kontaktad.

Laglig grund

Insamlingen av uppgifterna sker med stöd av vårt berättigade intresse att kunna bemöta förfrågningar som kommer in via kontaktformuläret.
Personuppgifter som kan komma att sparas i denna kategori
Namn
E-post
Telefonnummer

Kontaktperson hos befintlig kund

Syfte

Vi vårdar kontakter med våra kunder och vi sparar därför personuppgifter i syfte att kunna bibehålla de affärsrelationer som vi har avtalat om.

Laglig grund

Registreringen av personuppgifter på kontaktpersoner hos våra befintliga kunder stödjer sig på vårt berättigade intresse att bibehålla affärsrelationer och att utveckla våra erbjudanden och tjänster.

Personuppgifter som kan komma att sparas i denna kategori

Namn
E-post
Telefonnummer
Yrkestitel
Arbetsgivare
Korrespondens oss emellan samt affärshistorik.

Behandling

Vi sparar endast de uppgifter som är nödvändiga och ser till att dessa uppgifter är korrekta. Vi genomför regelbundet gallring av dessa uppgifter, rättar, uppdaterar och raderar uppgifter som är inkorrekta, inte längre är aktuella eller inte längre är relevanta.
Vi lagrar personuppgifter så länge som det krävs för att tillhandahålla våra tjänster eller där vi anser att det föreligger ett berättigat intresse för ytterligare lagring. För kontaktpersoner hos kunder anser vi att det finns ett berättigat intresse att spara uppgifter upp till 10 år.

Kontaktperson hos potentiell kund

Syfte

En förutsättning för vår verksamhet är att vi upprättar affärsrelationer med personer i relevant position hos företag som kan ha behov av de tjänster vi erbjuder

Laglig grund

Behandlingen av personuppgifter på kontaktpersoner hos potentiella kunder stödjer sig på vårt berättigade intresse att upprätta och utveckla affärsrelationer samt att utveckla våra erbjudanden och tjänster.

Personuppgifter som kan komma att sparas i denna kategori

Namn
E-post
Telefonnummer
Yrkestitel
Arbetsgivare

Korrespondens oss emellan

Behandling

Vi sparar endast de uppgifter som är nödvändiga och ser till att dessa uppgifter är korrekta. Vi genomför regelbundet gallring av dessa uppgifter, rättar, uppdaterar och raderar uppgifter som är inkorrekta, inte längre är aktuella eller inte längre är relevanta.

Vi lagrar personuppgifter så länge som det krävs för att tillhandahålla våra tjänster eller där vi anser att det föreligger ett berättigat intresse för ytterligare lagring. För kontaktpersoner hos potentiella kunder anser vi att det finns ett berättigat intresse att spara uppgifter upp till 10 år.

Personuppgifter i samband med Rekrytering

Kandidater som har gjort ansökan

Syfte

För kandidater som har ansökt till oss eller har kontaktat oss gällande en specifik tjänst eller i allmänhet kring jobbmöjligheter hos oss så sparar vi personuppgifter för att vi ska kunna gå kandidatens önskemål till mötes och ha en dialog kring jobbmöjligheter.

Laglig grund

Personuppgifterna sparar vi med stöd av vårt berättigade intresse att bedriva rekryterings- och personaluthyrningsverksamhet och för att kunna hålla dialog med kandidater som visar intresse för de jobb som vi erbjuder, antingen internt hos oss eller hos våra kunder, samt för övrig diskussion kring jobbmöjligheter.

Personuppgifter som kan komma att sparas i denna kategori

Namn
E-post
Telefonnummer
Yrkestitel
Arbetsgivare
CV/personligt brev/bild
Personlig korrespondens
Kön
Födelseår
Anteckningar från intervju
Resultat från testverktyg
Resultat av bakgrundskontroller

Anteckningar som gäller vår kommunikation med kandidaten

Det föreligger inget intresse för oss att veta medlemskap i fackförbund, trosuppfattning, sexuell läggning, politiska åsikter eller andra personuppgifter som är irrelevanta i rekryteringssammanhang.

Behandling

De personuppgifter som vi sparar är endast de som är nödvändiga för att vi ska kunna ha en dialog med dig som kandidat. Vi genomför regelbundet gallring av dessa uppgifter, rättar, uppdaterar och raderar uppgifter som är inkorrekta, inaktuella och irrelevanta.
Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part (kund) i det fall du är aktuell för en specifik tjänst eller för tjänst som du har visat intresse för.
Vi lagrar personuppgifter så länge som det krävs för att tillhandahålla våra tjänster eller där vi anser att det föreligger ett berättigat intresse för ytterligare lagring. Observera att en kandidat kan vara intressant för framtida rekrytering och för detta ändamål kan vi lagra kandidatens personuppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar.

Potentiella kandidater

Syfte

För kandidater som har ansökt till oss eller har kontaktat oss gällande en specifik tjänst eller i allmänhet kring jobbmöjligheter hos oss så sparar vi personuppgifter för att vi ska kunna gå kandidatens önskemål till mötes och ha en dialog kring jobbmöjligheter. Kan även vara kandidater som vi via search samlar in personuppgifter om dig via personer i vårt nätverk eller via allmänt tillgängliga kanaler som sociala medier eller företags- och andra hemsidor.

Laglig grund

Personuppgifterna sparar vi med stöd av vårt berättigade intresse att bedriva rekryterings- och personaluthyrningsverksamhet och för att kunna hålla dialog med kandidater som visar intresse för de jobb som vi erbjuder, antingen internt hos oss eller hos våra kunder, samt för övrig diskussion kring jobbmöjligheter.

Personuppgifter som kan komma att sparas i denna kategori

Namn
E-post
Telefonnummer
Yrkestitel
Arbetsgivare
CV/personligt brev/bild
Personlig korrespondens
Kön
Födelseår
Anteckningar från intervju
Resultat från testverktyg
Resultat av bakgrundskontroller

Anteckningar som gäller vår kommunikation med kandidaten.

Det föreligger inget intresse för oss att veta medlemskap i fackförbund, trosuppfattning, sexuell läggning, politiska åsikter eller andra personuppgifter som är irrelevanta i rekryteringssammanhang

Behandling

De personuppgifter som vi sparar är endast de som är nödvändiga för att vi ska kunna ha en dialog med dig som kandidat. Vi genomför regelbundet gallring av dessa uppgifter, rättar, uppdaterar och raderar uppgifter som är inkorrekta, inaktuella och irrelevanta.
Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part (kund) i det fall du är aktuell för en specifik tjänst eller för tjänst som du har visat intresse för.
Vi lagrar personuppgifter så länge som det krävs för att tillhandahålla våra tjänster eller där vi anser att det föreligger ett berättigat intresse för ytterligare lagring. Observera att en kandidat kan vara intressant för framtida rekrytering och för detta ändamål kan vi lagra kandidatens personuppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar.

Referenspersoner

Syfte

För referenspersoner så samlar vi in personuppgifter med syftet att kunna utarbeta ett komplett underlag för bedömning när vi genomför rekryteringar vilket är vår huvudsakliga verksamhet.

Laglig grund

Behandlingen av personuppgifterna sker med stöd i vårt berättigade intresse att kunna bedriva vår verksamhet gällande rekrytering och personaluthyrning och för kvalitetssäkring.
Personuppgifter som kan komma att sparas i denna kategori
Namn
E-post
Telefonnummer
Yrkestitel
Arbetsgivare
Referensanteckningar

Behandling

De personuppgifter som vi sparar är endast de som är nödvändiga för att vi ska kunna ha en dialog med dig som kandidat. Vi genomför regelbundet gallring av dessa uppgifter, rättar, uppdaterar och raderar uppgifter som är inkorrekta, inaktuella och irrelevanta.
Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part (kund) i det fall du är aktuell för en specifik tjänst eller för tjänst som du har visat intresse för.
Vi lagrar personuppgifter så länge som det krävs för att tillhandahålla våra tjänster eller där vi anser att det föreligger ett berättigat intresse för ytterligare lagring. För referenspersoner anser vi att det finns ett berättigat intresse att spara uppgifter så länge kandidaten som referenspersonen är referent för bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar.

Personuppgiftsbiträden

När det är nödvändigt för våra åtaganden i vår verksamhet så kommer vi att överföra dina personuppgifter till tredje part, det vill säga ett personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträden får endast behandla uppgifterna som har överförts enligt de instruktioner vi ger. Dina personuppgifter överförs endast till personuppgiftsbiträden för samma syften som vi har samlat in dina uppgifter. Vi ser till att våra personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

 • Rätt till tillgång (registerutdrag)
 • Det ligger i din rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. I det fall du vill få reda på vilka uppgifter som vi behandlar gällande dig, kontakta oss så skickar vi ut ett registerutdrag till dig. Eftersom vi är skyldiga att säkerställa personuppgifter inte lämnas ut av oss till fel person, så kan vi komma att begära kompletterande information av dig.
 • Rätt till rättelse och radering
 • Du har rätt att begära korrigering av felaktiga uppgifter, begära begränsning av uppgifter.
 • Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter i det fall:
 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de har samlats in eller behandlats.
 • Om du invänder mot vår intresseavvägning baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Om du återkallar ditt samtycke för en behandling som stödjer sig på samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Personuppgifterna behöver raderas då vi måste uppfylla rättsliga förpliktelser
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
Vi kan neka din begäran i det fall annan lagstiftning som förhindrar oss att radera vissa personuppgifter omgående. I det fall kommer vi inte att använda personuppgifterna till annat än till det syfte som förhindrar begärd radering.
 • Du har rätt att kräva radering eller begränsning av behandling, och rätten att invända mot behandling baserat på berättigat intresse under vissa omständigheter.
 • Du har rätt att under vissa omständigheter rätt till överföring av dina personuppgifter (dataportabilitet), vilket innebär rätten att få ut sina personuppgifter och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, så länge detta inte negativt påverkar andras fri- och rättigheter.
 • Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående behandling av sina personuppgifter, om du anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot aktuell personuppgiftslagstiftning.

Personnummer

Endast när det är tydligt motiverat med hänsyn till syftet, för att genomföra säker identifiering eller annat legitimt skäl så kommer vi att behandla ditt personnummer. Eftersom vi vill begränsa användningen av personnummer så ber vi dig att inte uppge ditt fulla personnummer i kontakten med oss. När det gäller ansökningar så är det tillräckligt med ditt födelsedatum.

Säkerhet

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att Användares personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att Användares personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy och GDPR.

Ändring och uppdatering av integritetspolicy

Vi har rätt att när som helst göra ändringar i eller uppdatera vår integritetspolicy.

Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter; gdpr@justright.se
Just Right AB   |   Artillerigatan 6   |  114 51 Stockholm   |   +46 707 32 30 07   |   info@justright.se
© Just Right 2024  |  Executive Search, Leadership & Culture  |   Integritetspolicy